Saturday, 05/12/2020 - 14:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học La Hiên

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Hướng dẫn số 772/HD-PGDĐT, ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Phòng GDĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường tiểu học La Hiên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 với những nội dung cụ thể như sau:

Phần 1. Những thuận lợi - khó khăn

1.  Thuận lợi

Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 90%, đáp ứng yêu cầu cho việc dạy, học và duy trì các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Các hoạt động của nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng GDĐT, sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh.

Trường có đầy đủ phòng học, bàn ghế, ánh sáng đảm bảo cho học sinh học tập. Được cấp đầy đủ trang thiết bị dạy học tối thiểu ở các khối lớp.

Đa số HS ngoan, có ý thức học tập, có đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập, tham gia tốt các hoạt động của nhà trường.

2.  Khó khăn

Cơ sở vật chất, nhất là khối nhà lớp học 4+5 hiện đang xuống cấp, sân trường sụt, lún; một số phòng học bộ môn còn thiếu: 01 phòng học mỹ thuật, phòng học ngoại ngữ.

Phần 2. Quy mô lớp, học sinh, đội ngũ

1. Đội ngũ:

- Tổng số CBGV- CNV: 28, biên chế: 28, hợp đồng: 0

Trong đó: CBQL: 2 đ/c ; Giáo viên: 23 đ/c; Nhân viên: 3 đ/c.

+ Trình độ đào tạo: Đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn: 27/28 đạt 96,4%

2. Số lớp, học sinh:

Số lớp: 15 ; Tổng số học sinh: 488

Tuyển mới lớp 1: 95/95 đạt 100%

Trong đó: 

Khối 1 gồm 3 lớp:  97  HS; Khối 2  gồm 3 lớp: 90 HS

Khối 3 gồm 3 lớp: 106  HS; Khối 4  gồm 3 lớp: 100 HS

Khối 5  gồm 3 lớp: 95 HS

Học sinh dân tộc:  320;  Học sinh nữ: 249

Phần 3. Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021

A. MỤC TIÊU CHUNG

1. Năm học 2020-2021 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa phương; tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet và trên truyền hình theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đối với lớp 1; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.  

2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; khắc phục tình trạng lớp học có sĩ số học sinh vượt quá quy định.

3. Triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp  tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) từ lớp 2 đến lớp 5. 

4. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về  trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp;  thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng  theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tổ chức bồi  dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 2 về các nội dung bồi dưỡng theo quy  định của Bộ GDĐT và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 cho năm học 2021-2022. 

5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Năm học 2020-2021, Cấp Tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình GDPT 2018) đối với lớp 1 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành) đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.

a) Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn của ngành.

Thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục địa phương ở cấp tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương và dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình GDPT 2018 đối với cấp tiểu học.

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018.

b) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhà trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

- Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư để đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên đủ để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

c) Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

 d) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. Tinh giản các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh theo Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017.

đ) Khuyến khích giáo viên tham khảo những nội dung giáo dục tiên tiến theo các mô hình giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giảng dạy một cách phù hợp với thực tế.

e) Đẩy mạnh việc xây dựng trường, lớp xanh-sạch-đẹp; tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường học, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; xây dựng đủ nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật; chú trọng việc giáo dục, hướng dẫn cho học sinh ý thức, thói quen giữ gìn vệ sinh.

f) Thực hiện việc thay đổi vị trí ngồi học của học sinh trong lớp mỗi tháng/1 lần. Thường xuyên chú ý hướng dẫn học sinh ngồi học đúng tư thế; biết cách cầm bút, cách đặt vở, cách cầm sách và lời nói, cách xưng hô. Thực hiện việc xưng hô trong trường học theo đúng quy định.

g) Không tổ chức thi học sinh giỏi; Không căn cứ vào kết quả tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” của học sinh để xếp loại thi đua đối với tập thể.

2. Ðổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh

a) Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp; khuyến khích giáo dục STEM và STAEM trong giáo dục tiểu học.

- Tiếp tục áp dụng một cách phù hợp mô hình trường học mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 và Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017; triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột, chú trọng chủ động thực hiện việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi để áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột; thực hiện dạy học Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016. Khuyến khích giáo viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực như dạy học theo dự án, bản đồ tư duy… vào dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT; Công văn 740/SGDĐT-GDTH ngày 24/4/2020 của Sở GDĐT và Công văn 336/PGDĐT ngày 05/5/2020 của Phòng GDĐT.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh

- Đối với học sinh lớp 2, 3, 4, 5 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT.

- Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình GDPT 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định; tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

3. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học

a) Dạy học tiếng Anh

- Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa môn tiếng Anh là môn học bắt buộc với thời lượng 4 tiết/tuần dành cho học sinh lớp 3 từ năm học 2022-2023.

- Triển khai Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình GDPT 2018; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 của Bộ GDĐT; Công văn 739/SGDĐT-GDTH ngày 24/4/2020 của Sở GDĐT và Công văn 335/PGDĐT ngày 05/5/2020 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018. Chú ý đến các yếu tố: sự tự nguyện tham gia học của học sinh, chất lượng đạt chuẩn của đội ngũ tham gia giảng dạy; thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy định; đảm bảo tính chất làm quen của chương trình; tạo hứng thú, sự yêu thích môn học và không gây quá tải cho học sinh.

- Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT, cụ thể: đối với lớp 1 lựa chọn sách giáo khoa theo danh mục sách giáo khoa đã được Bộ GDĐT ban hành; đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 và các văn bản khác của Bộ GDĐT.

          - Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Khuyến khích giáo viên sử dụng các dự án học tập để thay thế bài kiểm tra học kỳ I.

          - Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy, học ngoại ngữ. Đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định; tăng cường cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo sự phù hợp và tính ứng dụng.

          - Nhà trường thực hiện xã hội hóa trong dạy học tiếng Anh để tăng cường thời lượng học tiếng Anh; học tiếng Anh qua môn Toán, môn Khoa học, truyện đọc tiếng Anh và các hoạt động trải nghiệm; tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh; phát động phong trào giáo viên các môn học khác cùng tham gia cùng học tiếng Anh với học sinh.

b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ GDĐT về tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học từ năm học 2019-2020 tại công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày19/8/2019 của Bộ GDĐT; Công văn số 1934/SGDĐT-GDTH ngày 21/10/2019 của sở GDĐT và Công văn 811/PGDĐT ngày 24/10/2019 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục Tin học cấp tiểu học từ năm học 2020-2021.

- Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học đối với học sinh lớp 3, 4, 5. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học, tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị dạy học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.

- Cùng với việc tổ chức tốt dạy học Tin học cho học sinh lớp 3, 4, 5 theo quy định trong chương trình, có giải pháp phù hợp tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tin học cho học sinh cấp tiểu học nhằm giúp học sinh lớp 1, 2 được làm quen với tin học và đáp ứng sở thích, nhu cầu, phát hiện và bồi dưỡng phát triển năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính, hình thành và nuôi dưỡng đam mê khoa học, công nghệ cho học sinh tiểu học.

- Tham mưu với cơ quan có thẩm quyền xây dựng đề án, kế hoạch chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT, từng bước được chuẩn hóa để tổ chức dạy học Tin học theo Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2022-2023. Có giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các trường đều được học Tin học.

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

a) Đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

- Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục người khuyết tật theo Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục ban hành kèm theo quyết định 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018 và Kế hoạch thực hiện “Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019.

- Nắm chắc số liệu trẻ khuyết tật trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn, huy động tối đa trẻ khuyết tật đi học hòa nhập; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng; Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập; Tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ CBQL, GV về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, trong đó học sinh khuyết tật học hòa nhập được học tập và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân, tùy theo dạng tật, mức độ khuyết tật mà học sinh được miễn một phần, một số nội dung, một số môn học với mục tiêu giúp học sinh khuyết tật được tương tác cùng bạn bè, các em hòa nhập và yêu cuộc sống. Tuyệt đối không được xem là “ngồi sai lớp” đối với đối tượng học sinh khuyết tật.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập.

- Nhà trường làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với chính quyền, các cơ quan có trách nhiệm của địa phương theo quy định của Luật Người khuyết tật tổ chức khám, phân loại tật cho trẻ đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.

b) Đối với học sinh dân tộc thiểu số

- Triển khai Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND Tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1008/ QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 192/KH-BGDĐT ngày 27/3/2020 của Bộ GDĐT; Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện về “Triển khai thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Võ Nhai”.

- Căn cứ vào trình độ tiếng Việt của học sinh dân tộc ở địa phương, nhà trường thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt được chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi lớp và của cấp học. Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, làm truyện tranh, cây từ vựng; sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”…

5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

- Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, chương trình nhà trường phù hợp thực tiễn và tâm sinh lý học sinh. Thực hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn 3535/BGDĐT ngày 19/8/2019 của Bộ GDĐT; Công văn số 1933/SGDĐT-GDTH ngày 21/10/2019  của Sở GDĐT và Công văn 810/PGDĐT ngày 24/10/2019 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020-2021 của Sở GDĐT; tích hợp vào các hoạt động giáo dục nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, kĩ năng quản lí tài chính; Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19...cho học sinh.

 - Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học trực tuyến đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo quy định; phù hợp với kĩ năng của giáo viên, khả năng lĩnh hội và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh; khi thực hiện phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến và hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và học sinh; đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng; công nhận kết quả dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định của Bộ GDĐT về đánh giá học sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT.

- Tăng cường công tác truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

- Triển khai mô hình thư viện thân thiện phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường một cách linh hoạt và hiệu quả theo Công văn số 430/BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019 nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

6. Thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Đảm bảo không tổ chức dạy học quá 7 tiết/ngày.

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp; rèn luyện thực hành các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán; không giao bài tập về nhà cho những học sinh đã được học 2 buổi/ngày. Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục an toàn giao thông; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá… tạo cơ hội cho học sinh  hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình GDPT 2018.

- Tiếp tục tham mưu với Cấp ủy, Chính quyền địa phương tăng cường các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, động viên phụ huynh, cộng đồng đầu tư, đóng góp các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ GV (01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định) để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình GDPT 2018.

- Nhà trường tổ chức bán trú với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.  Tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khoẻ học sinh.

- Về tổ chức cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, nhà trường căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng...) tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày.

7. Đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

a) Đổi mới công tác quản lý giáo dục tiểu học

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học.

- Nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học.

- Lập kế hoạch chấn chỉnh nền nếp, kỉ cương ngay từ những ngày đầu năm học; chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất. Báo cáo kịp thời những vi phạm (nếu có) về thực hiện nhiệm vụ năm học và quản lí trường học.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; tăng cường tổ chức hội nghị, họp giao ban, tập huấn qua mạng trực tuyến một cách hiệu quả; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời, thông suốt giữa các cấp quản lí giáo dục với cơ sở giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; xây dựng, vận hành hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập GDTH; Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo phục vụ công tác tác quản lí, chỉ đạo, thống kê, báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

- Nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục một cách thực chất. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong giáo dục tiểu học, nhất là trong công tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đánh giá học sinh, khen thưởng học sinh cuối năm,“làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh...

- Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt, đặc biệt ở lớp 1 và công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy các môn học phải có sự phối hợp, theo dõi, nắm chắc học sinh về mọi mặt đặc biệt là sự tiến bộ về học tập của học sinh ở từng bài học, hoạt động giáo dục. Đối với trường dạy 2 buổi/ ngày, giáo viên dạy buổi thứ nhất với giáo viên buổi thứ hai cần thường xuyên có sự trao đổi thông tin về học sinh để góp phần nâng cao chất lượng buổi thứ hai.

- Chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch bài học (soạn giáo án) và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để từng đối tượng học sinh đều đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng. Bảo đảm các giờ học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả. Chống khuynh hướng giảng dạy quá tải từ phía GV, đẩy lùi các hoạt động tiêu cực trong nhà trường, tự ý đưa thêm các nội dung giáo dục vào nhà trường, xúc phạm danh dự, thân thể học sinh.

- Thực hiện đúng các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010; Công văn 3401/BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT. Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Khuyến khích các lớp tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

- Ngoài sách giáo khoa, sách giáo viên nhà trường trang bị cho giáo viên, CBQL: Tạp chí Giáo dục tiểu học, các báo Nhân dân, Thái Nguyên, Giáo dục và Thời đại, các tài liệu về mô hình trường học mới, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đánh giá học sinh tiểu học, hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018; hướng dẫn cho học sinh các tài liệu về hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục an toàn giao thông để góp phần hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình GDPT 2018.

- Nhà trường chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương. Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 của cấp học và chương trình phát triển giáo dục của địa phương giai đoạn 2021-2025.

b) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

- Phát triển đội ngũ GV và CBQL đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018. Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ CBQL, GV theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp. Trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Thực hiện nghiêm túc công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ở tiểu học và công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học phải đạt được các yêu cầu cơ bản:

- Trên cơ sở nghiên cứu kĩ nội dung của SGK, SGV, Hướng dẫn học, các tài liệu tham khảo cần thiết và các đối tượng học sinh, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch bài học(giáo án) bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng của từng bài; kế hoạch bài học phải thể hiện rõ những hoạt động của iaó viên và học sinh, những thiết bị đồ dùng dạy học sẽ sử dụng....

- Trong mỗi tiết học, giáo viên phải quan tâm đến từng học sinh trong lớp, giảng dạy theo đúng yêu cầu chuẩn kiến thức và kĩ năng đã quy định; Dạy đúng, dạy đủ nội dung chương trình, xác định đúng yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức và kỹ năng của từng bài học theo hướng dẫn; Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả. Nhận xét, đánh giá học sinh theo đúng yêu cầu của các Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT; Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.

- Quan tâm đặc biệt đến từng học sinh yếu kém ở trong lớp, đặc biệt là các học sinh yếu kém về môn Tiếng Việt, có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để giúp đỡ số học sinh này đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Mỗi thầy giáo, cô giáo  phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.”

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về thực hiện Chương trình GDPT 2018, đặc biệt đối với đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 và chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình lớp 2 năm học 2021-2022.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018 theo lộ trình.

- Lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn, tích cực, năng động, sáng tạo để bố trí dạy lớp 2, lập danh sách cụ thể và gửi về phòng GDĐT.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lí và tổ chức dạy học tích cực cho đội ngũ CBQL, GV theo kế hoạch để triển khai Chương trình GDPT 2018. Tiếp tục triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

- Thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học theo Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT; Công văn số 740/SGDĐT-GDTH 24/4/2020 của Sở GDĐT và Công văn 336/PGDĐT ngày 05/5/2020 của Phòng GDĐT. Hướng dẫn giáo viên tham gia tổ, nhóm chuyên môn cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

- Duy trì các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm chuyên môn.

- Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 2; chọn cử giáo viên cốt cán, giáo viên dạy lớp 2; tham gia xây dựng tài liệu giáo dục địa phương và lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

- Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và các hướng dẫn của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo thực hiện CTGDPT 2018, thực hiện rà soát, đánh giá lại điều kiện CSVC, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo. Đặc biệt chú ý điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo tối đa các cơ sở giáo dục đủ điều kiện thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo quy định.

II. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp.

1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện PCGD-XMC giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập GDTH, huy động triệt để trẻ trong độ tuổi tiểu học tại địa bàn đi học; chấm dứt hiện tượng học sinh bỏ học; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.

- Triển khai cập nhật dữ liệu, số liệu trên hệ thống thông tin quản lí PCGD-XMC đảm bảo kịp thời, chính xác theo các văn bản đã hướng dẫn.

- Thống kê, tổng hợp kết quả, bổ sung, cập nhật số liệu vào bộ hồ sơ phổ cập của đơn vị cấp xã. Tiến hành kiểm tra công nhận kết quả thực hiện của năm 2020; tiếp tục rà soát, bổ sung về đội ngũ và cơ sở vật chất theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các yêu cầu: Theo dõi, nắm chắc chính xác số lượng trẻ trong độ tuổi và số trẻ chưa đến tuổi đi học tiểu học ở từng xóm trên địa bàn xã; Nắm chắc số học sinh của địa phương đi học ở địa phương khác và số học sinh của địa phương khác đến học tại nhà trường; Huy động triệt để trẻ trong độ tuổi ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp; Duy trì thường xuyên mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình học sinh thông qua sổ liên lạc; Từng tháng, từng học kì, báo cáo chính xác số liệu học sinh; Theo dõi chặt chẽ số học sinh chuyển trường (đi, đến); Bổ sung cập nhật các loại số liệu trong bộ hồ sơ phổ cập của đơn vị cấp xã; Báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả phổ cập năm 2020; Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong từng công việc đối với đội ngũ GV và CBQL, đặc biệt là việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý PCGD-XMC; Triển khai tốt các công việc chuẩn bị cho “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” cho năm học mới.

2. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT và Đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác tự đánh giá theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 và Công văn 5932/BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, giữ vững và phấn đấu nâng cao các tiêu chuẩn, mức độ.

- Mạnh dạn áp dụng những mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, từng bước đưa giáo dục tiểu học Việt Nam tiến kịp các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và thế giới.

III. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

1. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện Chương trình GDPT 2018 tại địa phương, chủ động tham mưu, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1 và công tác chuẩn bị đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.

2. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo; chủ động xử lý các vấn đề truyền thông, nâng cao việc phân tích và xử lý thông tin, đáp ứng yêu cầu truyền thông của Ngành. Tiếp tục tăng cường truyền thông nội bộ, bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của Ngành đều được truyền đạt tới từng cán bộ, giáo viên, người lao động trong cơ sở giáo dục.

3. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của Ngành, tập trung vào các tin bài về việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Phần 4. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục

- Duy trì sĩ số: 100%

- Hoàn thành chương trình lớp học: 99,5%

- Hoàn thành CTTH: 100%

- Kết quả phổ cập GDTH năm 2020 đạt cấp độ 3.

Phần 5. Chỉ tiêu các mặt hoạt động khác

1. Công tác phát triển Đảng

- Giáo dục tư tưởng đạo đức cho cán bộ đảng viên, xứng đáng là những người tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phấn đấu trong năm học phát triển: 01 đảng viên.

2. Công tác kiểm tra

- Trường tổ chức 3 chuyên đề cấp trường: Môn Toán, Tiếng Việt và các môn ít giờ. Trong năm học kiểm tra chuyên môn đối với 100% số giáo viên, nhân viên; kiểm tra toàn diện 10/24 giáo viên (42%).

3. Công tác thi đua khen thưởng

+ Tập thể Lao động xuất sắc

Phần 6. Tổ chức thực hiện

Bộ phận chuyên môn; các tổ chuyên môn, văn phòng; các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

- Kế hoạch hoạt động từng tháng: (Đính kèm).

- Phòng GDĐT duyệt kế hoạch năm học trước ngày 20/10/2020 (2 quyển)

- Báo cáo tháng: nộp vào ngày 18 hàng tháng

- Báo cáo sơ kết học kỳ I: nộp trước ngày 15/01/2021;

- Báo tổng kết năm học: nộp trước ngày 30/5/2021;

Trên đây là nội dung nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của trường tiểu học La Hiên./.

 

Nơi nhận:                                             

- Phòng GDĐT;

- Website trường;

- Các tổ CM, đoàn thể;

- Lưu: hồ sơ, CM.                            

 

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Huyền

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 78
Tháng 12 : 101
Năm 2020 : 4.368